Kriya Shareera

Rachana Shareera

Samhita & Siddhanta

Non Teaching Staff

Rog Nindan Avum Vikriti Vigyan

Shalakya Tantra

Agada Tantra Evam Vidhi Vaidyak

Kayachikitsa

Prasuti Tantra & Stri Roga

Swasthavritta & Yoga

Panchakarma

Rasashastra & Bhaishajya Kalpana

Shalya Tantra

Dravyaguna

Kaumarabhritya